ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดูได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันพุธขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู โดยได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๕๖” ตั้งอยู่บ้านสันต้นดู่หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสิบตำรวจเอกชัยยงค์นันทประเสิรฐ  พลตำรวจหนู  ก่ำแก้ว   และพลตำรวจผิน  กลิ่นชมพู เป็นผู้เปิดโรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียน ๑ หลัง ทำด้วยไม้ไผ่ มุงด้วยใบตองตึงกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร มีนักเรียน ๓๒ คน เป็นชาย ๑๖ คน เป็นหญิง ๑๖ คน ต่อมาโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพรุอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทางธนาคารไทยทนุจำกัดได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
            yes เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ทางโรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนไทยทนุ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางธนาคารไทยทนุ จำกัด
           yes วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ ได้โอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอำเภอฝางเป็นผู้รับมอบ
           yes วันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โรงเรียนได้ปิดทำการสอน ๓ วันเนื่องจากเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนของชนกลุ่มน้อยชายแดนไทย – พม่า มีการเผาบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านสันต้นดู่จนมีราษฎรเสียชีวิตและราษฎร ผู้ปกครองนักเรียนได้อพยพหลบหนี้อีกทั้งทางราชการได้ใช้บริเวณ โรงเรียนเป็นที่ขนส่งบำรุงกำลังและเป็นที่หลบภัยของราษฎร วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้เกิดพายุลูกเห็บตกจนทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ชำรุด กระเบื้องแตกได้รับงบประมาณซ่อมแซม ๓๐,๐๐๐ บาท
          yes วันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนปิดทำการสอนเป็นเวลา ๕ วันเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดน ราษฎร ผู้ปกครองนักเรียนได้อพยพหลบภัยมาอาศัยในโรงเรียน
ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ (ดัดแปลง) ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป๑.ช ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง ก่อสร้างป้าย รั้วโรงเรียนซ่อมแซม ต่อเติมโรงอาหาร ก่อสร้างส้วมโดยได้รับงบประมาณ ช่วยเหลือจากธนาคารไทยทนุ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จและทำพิธีมอบอาคารเรียนอาคารประกอบ เมื่อพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีคุณปกรณ์  ทวีสิน กรรมการผู้จัดการธนาคารไทยทนุจำกัด เป็นผู้มอบและนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ เลขาธิการ คณะกรรมการ ประถมศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ
         yes วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่” ตามประกาศคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (กปจ.) และเป็นโรงเรียนในโครงการศูนย์รวมโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมีโรงเรียนบ้านหาดชมพู มาเรียนรวมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน
ปีพ.ศ.๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับการซ่อมแซมช่วยเหลืองบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน บ่อปลาซีเมนต์ ศาลาแม่บ้าน ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนและจัดซื้อรถยนต์    ปิคอัพสำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียน จากธนาคารดีบีเอสไทยทนุจำกัด (มหาชน)
          ปัจจุบันโรงเรียนได้มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (สพท.ชม.๓) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๒) และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖