ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ปรัชญา/คติพจน์

...ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
        ปรัชญา   : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งประทีป
        วิสัยทัศน์  :  มุ่งมั่นพัฒนา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม น้อมนำวิถีชีวิตพอเพียงเคียงคู่ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ
        พันธกิจ   :  ๑. จัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
                      ๒. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
                      ๓. จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
                      ๔. จัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
        อัตลักษณ์:  สุขภาพแจ่มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
        เอกลักษณ์:  โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น
าตรการส่งเสริม ( ตามนโยบาย/แก้ไขปัญหา)  :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ และพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
        มาตรการส่งเสริม (ยกระดับคุณภาพ)  :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา