ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

“แฉกรัศมีสีเหลือง” หมายถึง ความรุ่งโรงจน์แห่งปัญญา
“อักษร ท.น.” หมายถึง ชื่อย่อโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่