ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ 053054630 โทรสาร 053054630

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

...