ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียนแขวนลอย
(ทำรอดำเนินการไว้ในปีที่แล้ว)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 5 12 1 0 0 0
อนุบาล 3 7 10 17 1 0 0 0
รวมอนุบาล 14 15 29 2      
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 11 19 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 5 17 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 6 19 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 9 13 1 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 1 0 0 0
รวมประถมศึกษา 51 46 97 6 0 0 0
รวม 64 61 125 8