ฟรี
  • โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่
    264 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3

นิเทศติดตามในโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ได้รับเกียรติจาก ศน.เจษฎา ก้องสาคร ได้นิเทศติดตามในโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคตที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณตลอดจนการโค้ดดิ้ง